Gwarancja przebiegu

Gwarantujemy przebieg auta! Gdyby jednak okazało się, że stan licznika odbiega od faktycznego przebiegu samochodu, przyjmiemy go z powrotem i zwrócimy nabywcy pełną cenę.

Gwarancja przebiegu jest ważna przez 3 miesiące i 10 tys. kilometrów od zakupu.

Zasady akcji GWARANCJA PRZEBIEGU - warunki gwarancji

 

1. Gwarantem jest Autlet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 88B (Gwarant), partner akcji „bezkrecenia.pl”

 

2. Gwarancją przebiegu (Gwarancja) objęte są auta sprzedawane przez Gwaranta i oznaczone hasłem „GWARANCJA PRZEBIEGU”. Gwarant oświadcza i zapewnia, że tak oznaczone auta mają rzeczywisty przebieg zgodny ze stanem licznika.

 

3. Gwarancja obowiązuje przez 3 miesiące od dnia sprzedaży auta i wygasa również w razie przejechania autem więcej niż 10000 kilometrów od dnia zakupu, zależnie od tego który z warunków zostanie spełniony wcześniej.

 

4. Uprawnionym z Gwarancji jest osoba, która nabyła auto od Gwaranta (kupujący). 

 

5. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant zobowiązuje się, że w przypadku gdy w okresie obowiązywania Gwarancji kupujący przedstawi dowód, że deklarowany przez Gwaranta stan licznika odbiegał od faktycznego przebiegu samochodu przy sprzedaży, wówczas nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego auta, a Gwarant po zwrocie auta zwróci nabywcy uiszczoną cenę auta.

 

6. Gwarancja nie ma ograniczeń terytorialnych.

 

7. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

 

8. Gwarancja nie przechodzi na kolejnych nabywców auta. Gwarant wyłącza możliwość przeniesienia uprawnień z Gwarancji w drodze cesji.

 

9. W przypadku skorzystania przez kupującego z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej Gwarant zastrzega sobie prawo pomniejszenia płatności wynikających z Gwarancji o płatności dokonane na rzecz kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  

Akcja bezkrecenia.pl

Tzw. „kręcenie liczników” jest jedną z największych patologii polskiego rynku samochodów używanych. Dotyczy głównie aut sprowadzanych z zagranicy, a eksperci szacują, że licznik jest cofany nawet w 60 procentach takich samochodów. Zjawisko to przybrało formę zupełnie oficjalnego działania, co przejawia się w tym, że w niektórych miejscach w Polsce (stanowiących w szczególności trasy tranzytu pojazdów używanych z Europy Zachodniej) pojawiły się, działające zupełnie legalne, przedsiębiorstwa i punkty świadczące usługę „weryfikacji przebiegu pojazdów”. Punkty te oferują nic innego jak ingerencję w system komputerowy pojazdu (ponieważ obecnie dla ogromnej większości pojazdów informacje odnośnie przebiegu są zapisane w systemie elektronicznym) polegającą na zaniżeniu rzeczywistego przebiegu całkowitego danego pojazdu, celem sztucznego podwyższenia jego wartości rynkowej.

Pomimo licznych apeli całej polskiej branży motoryzacyjnej, polskie władze nie robią prawie nic, aby ten proceder ograniczyć. A można. Bo od 1 stycznia 2014 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce obowiązuje przepis wymagający, by w czasie badania w stacji kontroli pojazdów był rejestrowany aktualny przebieg pojazdu. Dodatkowo właściciel pojazdu otrzymuje obowiązkowo papierowy dokument nazywany certyfikatem badania technicznego, w którym  jest odnotowywany ten przebieg. 

W 95% sprzedawanych przez nas aut posiadamy certyfikaty z ostatniego badania technicznego wykonywanego zagranicą dla danego auta. Dla wszystkich mamy również inne dokumenty – książki serwisowe, faktury, itp. pozwalające zweryfikować faktyczny przebieg pojazdu.

Prezes zarządu Autlet Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem Forum Samochodów Używanych Związku Dealerów Samochodów – największej polskiej organizacji zrzeszającej dealerów nowych samochodów. Jesteśmy inicjatorami zmian prawnych mających na celu ucywilizowanie handlu samochodami używanymi w Polsce i zbliżenie go do kształtu w jakim branża ta funkcjonuje w innych krajach europejskich. O naszych inicjatywach można przeczytać na stronie www.bezkrecenia.pl  nienaniemca.pl oraz w mediach, np:

http://www.samar.pl/strefa-biznesu/dosc-poblazania-oszustom?locale=pl_PL

 

 

 

Polecane oferty